خانه| پيام

سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

پروژه وب سایت فروشگاه رستوران فارسی همراه با کلیه دیاگرام های UML


پروژه وب سایت فروشگاه رستوران فارسی همراه با کلیه دیاگرام های UML 

برای دریافت لينك دانلود بر روی خرید پستی بزنید

قيمت 95000ريال

پروژه وب سایت فروشگاه رستوران فارسی همراه با کلیه دیاگرام های UML
پروژه وب سایت فروشگاه رستوران فارسی همراه با کلیه دیاگرام های UML

یک پایان نامه کامل به همراه کلیه UML دیاگرام های مربوط به مهندسی نرم افزار 

چکیده

در این پروژه به بررسی وب سایت رستوران می پردازیم البته برنامه نویسی مساله مهمی می باشد. ولی مهمتر از آن طراحی و تحلیل سیستمی است كه باید برای آن برنامه نویسی نمود. بنابراین با توجه به این مساله ، شناخت روشی كه بتوان با آن به گونه ای سیستماتیك و اصولی یك سیستم را مورد بررسی قرار داد و نیازمندیهای آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسیار مهمی است كه البته به آن توجه زیادی نمی شود.
که سعی بر آن شده كه با یكی از روشهای طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها به نام UML به طراحی نرم افزار فروشگاه یكی از فروشگاه های به صورت بخش به بخش پرداخته شود.

فهرست مطالب
مقدمه
مراحل انجام پروژه
فصل اول: شرح سیستم
۱-۱هدف از تشکیل فروشگاه آنلاین
۱-۲ – نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار فروشگاه آنلاین
اطلاعات پایه
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودی شركت
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
كاربران سیستم نرم افزار فروشگاه آنلاین
ذینفعان نرم افزار
فصل دوم: متغیرها
متغیرهای مورد نیاز و مورد استفاده در سیستم نرم افزار فروشگاه آنلاین و تعاریف مربوط به آنها
اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers)
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC
اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه (Employees)
اطلاعات اصلی مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار (Company Information )
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)
اطلاعات مربوط به راههای پرداخت (Payment Methods)
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)
اطلاعات مربوط به محصولات (Products)
اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods)
فصل سوم: ERD
نمودار ER کلی سیستم فروشگاه آنلاین
فصل چهارم: Creatures
فصل پنجم: Data Flow Diagrams
نمودار گردش داده سیستم فروش
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)
مشخص نمودن محدوده سیستم
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD
نمودار سطح زمینه ای(DFD)
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت
فصل ششم: زبان برنامه نویسی
اهداف طراحی زبان
تاریخچه
ویژگی‌ها
سیستم یکپارچه شده
انواع داده
Boxing و EnBoxing
ویژگی‌های جدید در C# 2.0
کلاسهای partial
Genericها
کلاس های static
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع
Delegateهای ناشناس
Delegate covariance and contravariance
نوع داده Nullable 50
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو
۷-۱- Use case چیست؟
۷-۲- Actor چیست؟
۷-۳- دیاگرام use case چیست؟
۷-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟
۷-۵- شناسائی Actor های سیستم
۷-۵-۱- Actor کاربر
۷-۵-۲- Actor مدیر واحد فروش
۷-۵-۳- Actor کارمندان فروش
۷-۵-۴- Actor مشتریان
۷-۶- شناسائی Use Case ها
۷-۶-۱- نمودارهای USE CASE 1
۷-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case
۷-۶-۱-۲- سناریوی Sing In Use Case
۷-۶-۱-۳- سناریوی Sing Out Use Case
۷-۶-۲- نمودارهای USE CASE 2
۷-۶-۲-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case
۷-۶-۲-۲- سناریوی Staff Mailbox Use Case
۷-۶-۲-۳- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case
۷-۶-۲-۴- سناریوی Registeration of Orders Use Case
۷-۶-۲-۵- سناریوی Costumer Invoice Use Case
نمودارهای USE CASE 3
۷-۶-۳-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه
۷-۶-۳-۲- سناریوی Use Case Order
نمودارهای USE CASE 4
نمودار کلی Use Case
فصل هشتم: Class Diagram
۸-۱- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه آنلاین
۸-۲- نمودار Class مربوط به کاربر
۸-۲- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه آنلاین
۸-۳- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه آنلاین
۸-۴- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند
۸-۵- نمودار Class مربوط به مشتری
۸-۶- نمودار Class مربوط به سفارشات
۸-۷- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات
۸-۸- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام
۸-۹- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام
فصل نهم: SequEnce Diagram
۹-۱- نمودار توالی SignIn
۹-۲- نمودار توالی Order Register
۹-۳- نمودار توالی Product Group Definition
۹-۴- نمودار توالی Product Definition
۹-۵- نمودار توالی SignIn
۹-۶- نمودار توالی SignOut
فصل دهم: Collaboration Diagram
۱۰-۱- نمودار همکاری SignIn
۱۰-۲- نمودار همکاری SignUp
۱۰-۳- نمودار همکاری Products And Products Description
۱۰-۴- نمودار همکاری Products Groups DeFinition
۱۰-۵- نمودار همکاری Sign Out
فصل یازدهم: StateChart Diagram
۱۱-۱- نمودار وضعیت SignUp
۱۱-۲- نمودار وضعیت SignIn
۱۱-۳- نمودار وضعیت SignOut
۱۱-۴- نمودار وضعیت Product Definition
۱۱-۵- نمودار وضعیت Possibility Of Orders
فصل دوازدهم: Component diagram
۱۲-۱- نمودار Component کلی سیستم
۱۲-۲- نمودار Component بخش حساب های مشتریان
۱۲-۳- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها
فصل سیزدهم: فرمهای برنامه
۱-بخش تعریف طبقه های اصلی:
۲- بخش محصولات هر طبقه:
۳- مدیریت اعضاء
۱-مدیریت فروش
۵- عضویت در سایت
۶- جستجو در سایت
۸- تایید نهایی سبد خرید
صفحه اصلی سایت
در باره ما
صفحه ورود به بخش مدیریت
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مواخذ

پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت