خانه| پيام

سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران


پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران
فرمت : Docx

قيمت 230000ريال

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران
بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران

پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران

برای دریافت لينك دانلود بر روی خرید پستی بزنید

                                         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صحفه

چكیده ...................................................................................................................1

فصل اول: كلیات تحقیق .............................................................................................. 2

مقدمه ...................................................................................................................3

بیان مسئله .............................................................................................................4

اهداف تحقیق ...........................................................................................................4

اهمیت و ضرورت تحقیق  ..............................................................................................4

فرضیه تحقیق ............................................................................................................5

متغیرهای تحقیق ........................................................................................................5

واژه ها و مفاهیم و تعاریف عملیاتی ..................................................................................5

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ...................................................................................7

پرخاشگری ................................................................................................................8

تعریف پرخاشگری ........................................................................................................9

انواع پرخاشگری .........................................................................................................10

انواع دیگر رفتار پرخاشگرانه............................................................................................ 11

علل وانگیزه های پرخاشگری ..........................................................................................12

نظریه زیستی پرخاشگری ..............................................................................................12

كروموزم های جنسی و پرخاشگری ..................................................................................14

بلوغ جنسی و پرخاشگری .............................................................................................14

نظریه ناکامی – پرخاشگری ...........................................................................................15

درستی و نادرستی نظریه ناکامی – پرخاشگری ..................................................................16

نظریه یادگیری اجتماعی ...............................................................................................17

پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود ................................................................................20

بازی های رایانه ای و پرخاشگری .....................................................................................21

نقش رسانه های گروهی و فیلم های تلویزیونی درآموزش پرخاشگری ........................................ 22

آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده هایی نیز دارد؟ .....................................................24

كنترل پرخاشگری ........................................................................................................25

شیوع افسردگی شدید ................................................................................................26

اختلال دو قطبی .........................................................................................................29

دیس تایمی و سیكلو تایمی ...........................................................................................31

دیس تایمی یا افسرده خویی مزمن ..................................................................................31

سیكلو تایمی یا افسرده خویی ادواری ...............................................................................31

ابعاد اختلالات خلقی ....................................................................................................32

سیكوتیك در برابر نوروتیك ...............................................................................................32

افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی .................................................................34

افسردگی قطبی .........................................................................................................39

نظریه های مربوط به افسردگی ........................................................................................41

نظریه های زیست شناختی.............................................................................................41

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی .....................................................................................44

الگتروشوك درمانی .......................................................................................................47

شبکه ارتباطی عصبی-بدنی و انتقال دهنده آن .................................................................... 48

نظریه های روان یویایی ..................................................................................................49

درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری ................................................................................52

نظریه شناختی ...........................................................................................................56

نظریه شناختی بك درباره افسردگی ..................................................................................57

اسناد (نسبت دادن) و بی پناهی در افسردگی ....................................................................57

بی پناهی آموخته شده اولیه............................................................................................58

فصل چهارم: روش تحقیق................................................................................................59

جامعه آماری ..............................................................................................................61

حجم نمونه ................................................................................................................62

روش نمونه گیری .........................................................................................................62

ابزار اندازه گیری (اعتبار و روانی آنها) .................................................................................62

روش آماری مربوط به فرضیه ها ........................................................................................63

روش تحقیق ..............................................................................................................63

فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها .......................................................................64

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها .....................................................................................67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ...............................................................................70

بحث و نتیجه گیری .......................................................................................................71

محدودیت ها ..............................................................................................................71

پیشنهادات ................................................................................................................72

 

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر تهران كه فرضیه عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر تهران است که 70 نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده كه پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است كه بعد از اجرای پرسشنامه در بین آزمودنی ها و بدست آوردن نمرات خام از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 0/05<p است.

 واژگان کلیدی : افسرگی، پرخاشگری، شهر تهران، چهارم ابتدایی.

برای دریافت لينك دانلود بر روی خرید پستی بزنید


پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت